Vi kan ikke lade være at tale om, hvad vi har set og hørt

Kære alle,

Årets tema for verdensmissionssøndag er:”men vi kan ikke lade være at tale om, hvad vi har set og hørt”. (Ap. G 4, 20).Efter at Peter og Johannes havde helbredt den lamme mand ved Templet ‘Skønne port’, og der ved denne lejlighed var stimlet mange mennesker sammen om dem, var de med den lamme gået til Salomons søjlegang, hvor de havde prædiket for menneskemængden.

Denne sammenstimlen af mennesker fik tempelvagten på tæerne, og sammen med leviter og saddukæere gik de til Salomons søjlegang for at høre, hvad det var Peter forkyndte. Da Peter ikke var rabbiner og som sådan vant til at undervise på dette sted, og da de hørte, at Peter forkyndte, at Jesus var opstået fra de døde, blev det dem for meget – selv troede de ikke på de dødes opstandelse. Peter og Johannes blev arresteret med henblik på at blive stillet for Sanhedrin.

Peter og Johannes blev ført frem for rådet og skulle svare på, med hvilken beføjelse de havde helbredt den lamme mand. ‘Fyldt af Helligånden…’ I den givne situation blev det uhyre aktuelt, hvad Jesus tidligere havde sagt: ‘Når de fremstiller jer i synagoger og for øvrigheder og myndigheder, så vær ikke bekymrede for, hvordan eller med hvad I skal forsvare jer, eller hvad I skal sige. For Helligånden vil i samme stund lære jer, hvad der skal siges’ (Luk. 12, 11- 12).

Som kristne er vi blevet døbt ‘i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn’. Vi beder ofte ‘i Jesu navn’, Gud påkaldes ‘i Jesu navn’, og der prædikes ‘i Jesu navn’. Udtrykket ‘i Jesu navn’ er blevet så almindeligt, at det måske er blevet et af de mange religiøse floskler, som vi kristne bruger. Hvad betyder udtrykket ‘i Jesu navn’? For at forklare, hvad udtrykket egentligt betyder, må vi gå tilbage til den bibelske tid og til orienten på den tid. I den nære orient var det dengang som det i dag er hos såkaldte primitive folkeslag en almindelig opfattelse, at de ting, der ikke havde et navn, eksisterede ikke.

Et menneske uden navn var uden betydning og foragtelig. Navnet udtrykte noget af det, hvorved tingen eller personen adskilte sig fra andre ting/personer og navnet var et væsentligt element af personernes personlighed. En persons navn svarede til personens væsen eller vedkommendes kvaliteter. Navnet er således personens ‘dobbeltgænger’. Hvor navnet nævnes, er personen egentligt til stede.

I Apostlene Gerninger 4, 20 hører vi Peter holde en forsvarstale for Det høje Råd, hvor man har bedt ham forklare, med hvilke beføjelser, han dagen i forvejen gjorde en lam mand rask. Peter forklarede, at manden var blevet helbredt ‘i Jesu navn’ – d.v.s. det var et tegn, der udtrykte Guds frelses-vilje. Og apostlene vidste, at Gud var nærværende og virksom, når de nævnte navnet Jesus – Messias. Her var ikke tale om magi, men om troens virkelighed.

Vi er som kristne døbt ‘i Jesu navn’ – dermed er vi Guds ejendom og Gud er vor beskytter. Vi mødes som troende i et fællesskab, der er sammen ‘i Jesu navn’ – dermed er han levende til stede iblandt os i sin forherligede skikkelse. Er det ikke magi? Nej. Magi er det først, når vi mener at kunne kontrollere og styre Guds handlinger og udnytte denne foregøjlede magt til egen fordel og vinding. Vor opgave som kristne er at arbejde med al vor styrke på at realisere Guds herredømme på denne jord, og det lader sig kun gøre ved at lade Jesu navn nævne over os og derved indgå i et livsfællesskab med ham. Herved kommer vi til at tilhøre Gud og bliver delagtige i hans evige liv – bliver hans børn.

Søndag den 30. oktober optages den årlige kollekt til fordel for verdensmissionen. Tak for sidste års kollekt. Corona-epidemien har på mange måder hindret det almindelige menighedsliv, og derfor er der også fra vores side særlig grund til taknemmelighed over, at det er lykkedes at optage kollekten. Som det er almindelig kendt, er der under epidemien blevet brugt mange offentlige midler på at holde samfundet oppe. Men det kan også betyde, at det efterfølgende bliver strammere med behov for den støtte netop Missio Danmark kan yde. 


Missio Danmark det som sin opgave at støtte missionærer rundt i verden i deres pastorale opgave dér hvor en økonomisk håndsrækning kan gøre en forskel. Derfor beder jeg jer til at give rundhåndet, selvom vi er i en svær tid. Tak for jeres støtte og forbøn for misionsarbejdet.

De bedste hilsener

P. Quang Minh Nguyen